Zeeuws woordenboek

Zoek in het woordenboek

Woordenboek(en)

Term Betekenis
galgschort

'n galg(e)schort(e) schort m. kruisband over de schouders: m.m. W. (Mdb. en omg.; Vs.; Dob.); Z.B. (Hkz.; Lwd.; Ktk.; Wolf.; Kpl.; Wmd.; ler.); N.B. (Wsk.; Kam.); T.; Sch.-D. (Kwv.; Zn.; Bh.; No.; Ow.; Bns.); Z.V.W. (Gde.); L.v.Ax.; G.; Ofl. (Odt.; Azn.; Ogp.).

synoniem(en) - galgeschorte
galle

galle gal: Alg. doch zie:
golle.

2. galle kwal: W. (Amd.; Vre.; Njoos.; Kod.; Ok.; Dob.; Wkp.); Z.B. (Ier.; Rll.); N.B. (Col.); D. (Bns.); Z.V.W. (Bks.; Gde.; Cz.); L.v.Ax.
Zie:
rochel;
snottebelte.

3. 'n galle vooral 'n galletje regen: 'n bui(tje): W. (Vs.; Njoos.; Amd.; Vre.; Kod.; Wkp.; Ztl.); Z.B.; N.B. (Wsk.; Kam.); T. (Tln.); L.v.Ax. (Ax.;Hok.). Zie:
kladje
valletje.

galm

galm walm stank: W.; Z.B. (Ktk.; Wmd. Rll.); N.B. (Wsk.; Col.); Z.V.W. (Bvt.. Hp.); G.; Ofl.; (Odt.; Mdh.; Dl.): Noe ao Priene toch wì de spekjes (babbelaars) laete anbrande de galm sloeg je tegen a' je de deure opendee: Aag.

galneutjes

galneutjes olienootjes pinda's: G. (Gdr.).