1. Naam: De Zeeuwsche Vereeniging voor Dialectonderzoek.

2.  RSIN of Fiscaal nummer: 816 534 019

3. Contactgegevens: Secretariaat, Boterzandestraat 15, 4521AS Biervliet

4. Bestuurssamenstelling:

Voorzitter: Vacant
Vice-Voorzitter : Dhr P. Heerschap
Secretaris: Dhr. R.Willemsen
Penningmeester: Dhr. M. Tanis
2e penningmeester: Dhr. C. Heule
Bestuurslid: Dhr. P.Heerschap 
Bestuurslid: Dhr P. Bakker
Bestuurslid: Dhr drs. P. Vleugel

5. Het beleidsplan

Meerjarenplan 2014 – 2018

2014

Nehalennia in full color.

Hoospel dialect van Noord-Beveland.

Verhalen CD voor Zeeuws – Vlaanderen

Verhalen CD Willem van Bru

Festival 50 jaar Zeeuws Woordenboek

Poppenkast in dialect

Zeeuwse Rap

Doelstelling en Huishoudelijk Reglement presenteren

2015

Verhalen CD Walcheren

Volkskunde

2016

Verhalen CD Zuid-Beveland

Volkunde

2017

Verhalen CD Tholen, Sint-Philipsland

Volkskunde

2018

Verhalen CD Noord-Beveland.

Volkskunde

Jaarlijks in de februari-vergadering komt dit onderwerp op de agenda.

6 Het beloningsbeleid

Het beloningsbeleid is niet van toepassing. Bestuursleden ontvangen geen financiële vergoedingen voor hun bestuursinspanningen.

7 De doelstellingen

De Vereeniging stelt zich ten doel: het bevorderen van de belangstelling in en de bestudering van de dialecten in Zeeland en Goeree-Overflakkee.

8 Verslag van de uitgeoefende activiteiten in 2013

In het jaar 2013 heeft de Vereeniging de volgende activiteiten uitgevoerd:

In het kwartaalblad Nehalennia verschijnt elke keer een vragenlijst over zaken die betrekking hebben op de volkskunde en dialect. De antwoorden op deze lijsten worden na een half jaar in Nehalennia gepubliceerd.

Met ingang van 2014 zal Nehalennia full color verschijen. De administratie van Nehalennia komt per die datum onder het regime van onze vereniging.

Op 2 okt. 2013 verscheen een CD met daarop verhalen in het dialect van Schouwen-Duiveland. De presentatie vond plaats in samenwerking met de lokale oudheidkundige vereniging “Stad en Lande.”

De Dialectvereniging verwierf het manuscript van Willem van Gilst: ruim tweehonderd verhalen in het dialect van Bruinisse.

Samen met mw. Fiona Hack werden voorbereidingen getroffen voor een hoorspel in het dialect van Noord-Beveland, dat in 2014 op CD zal verschijnen.

Op 19 okt. vond de jaarlijkse dialectdag plaats. Bij die gelegenheid werd ook de algemene ledenvergadering gehouden.

De vereniging presenteerde het afgelopen jaar een nieuwe flyer en twee nieuwe banners.

Er werd een commissie gevormd die de Doelstellingen het Huishoudelijk Reglement verder zal uitschrijven

9 Financiële gegevens:

De bestuursleden ontvangen geen andere beloning voor hun functies, dan een vergoeding voor gemaakte kosten en geen vakantiegeld.