Statuten ZDV

2015.0845.01/jcp/nc/85/JS

Doorlopende tekst van de statuten van vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: De Zeeuwsche Vereeniging voor Dialectonderzoek, statutair gevestigd te Middelburg, zoals deze statuten na het passeren van de akte van rectificatie van de statutenwijziging, op vijftien augustus tweeduizend zeventien verleden voor mr. Gregorius Wilhelmina Johannes Maria Hendrikse, notaris te Terneuzen, in hun geheel zijn komen te luiden als volgt:

Artikel 1
De naam der vereniging luidt: DE ZEEUWSCHE VEREENIGING VOOR DIALECTONDERZOEK.
De vereniging is gevestigd te Middelburg.

Artikel 2
De vereniging stelt zich ten doel: het bevorderen van de belangstelling in en de bestudering van dialecten en de volkskunde in Zeeland en op Goeree - Overflakkee.
De vereniging streeft dit doel na:

a. door te trachten een verbinding tot stand te brengen tussen personen en instellingen, belangstellende(n) in het dialect en de volkskunde en die daarom hetzij metterdaad willen medewerken tot het verzamelen van materiaal en het verstrekken van inlichtingen inzake dialectverschijnselen en volkskunde, hetzij de vereniging financieel wensen te steunen;

b. door het verzamelen en beheren van dialectmateriaal en volkskundig (im)materieelerfgoed met het doel dit te verspreiden.

c. het verrichten van alle verdere handelingen die met het sub a en/of sub b gemelde rechtstreeks of zijdelings verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Artikel 3
De vereniging werd opgericht op dertien april negentienhonderd negenentwintig en erkend door goedkeuring van haar statuten bij Koninklijk Besluit van achttien juli negentienhonderd dertig, nummer 121.

Artikel 4
Het boekjaar der vereniging loopt van één januari tot en met eenendertig december van elk jaar.

Artikel 5
Lid van de vereniging kan worden ieder, in of buiten Zeeland woonachtig, die belang stelt in de Zeeuwse dialecten en/of volkskunde.

Het lidmaatschap wordt verkregen door aanmelding bij de secretaris of penningmeester èn daarop volgende betaling der jaarlijkse contributie.

Artikel 6

1. Het lidmaatschap eindigt:

a. door overlijden;
b. door bedanken, waarvan schriftelijke mededeling moet geschieden aan de penningmeester tenminste twee maanden voor het einde van het lopende boekjaar, mits na betaling van de verschuldigde contributie daarover;
c. door royement op voorstel van het bestuur door de algemene vergadering ingeval van nalatigheid in betaling van de contributie en ingeval achterhouding van dialectmateriaal der vereniging en in het algemeen door andere handelingen of verrichtingen welke niet in het belang van de vereniging zijn.

2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van een boekjaar.
Zij geschiedt schriftelijk aan het bestuur met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste vier weken.
Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende boekjaar.
Het lidmaatschap eindigt onmiddellijk:

a. indien redelijkerwijs van het lid niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
b. binnen een maand nadat een besluit waarbij de rechten van de leden zijn beperkt of hun verplichtingen zijn verzwaard, aan een lid bekend is geworden of medegedeeld tenzij het betreft een wijziging van de geldelijke rechten en verplichtingen;
c. binnen een maand nadat een lid een besluit is meegedeeld tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie.

3. Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan tegen het einde van het lopende boekjaar door h et bestuur worden gedaan:

- wanneer een lid na daartoe bij herhaling schriftelijk te zien aangemaand op een november niet volledig aan zijn geldelijke verplichtingen jegens de vereniging over het lopende boekjaar heeft voldaan;
- wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten die op dat moment door de statuten voor het lidmaatschap worden gesteld.

De opzeggingstermijn is ten minste vier wieken.
Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende boekjaar.
De opzegging kan evenwel onmiddellijke beëndiging van het lidmaatschap tot gevolg hebben, wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren.
De opzegging geschiedt steeds schriftelijk met opgave van de redenen.

4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of wanneer het lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. Zij geschiedt door het bestuur, dat het lid zo spoedig mogelijk van het besluit in kennis stelt, met opgave van redenen. Het betrokken lid is bevoegd binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene ledenvergadering.
Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Een geschorst lid heeft geen stemrecht.

5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft de jaarlijkse bijdrage voor het geheel door het lid verschuldigd, tenzij het bestuur anders beslist.

Artikel 7
De kosten der vereniging worden bestreden uit contributies van leden, uit inkomsten door of in verband met de publicaties der vereniging, uit giften, erfenissen, legaten, subsidies en verdere toevallig baten.

Artikel 8

 

 1. Het bestuur bestaat uit tenminste vijf en ten hoogste vijftien leden, gekozen voor een tijd van vijf jaar door en uit de leden bij meerderheid van uitgebrachte stemmen (de helft plus één).
 2. De benoeming van bestuursleden geschiedt uit één of meer bindende voordrachten, behoudens het bepaalde in lid 3.
  Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur als tien leden.
  De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de vergadering meegedeeld. Een voordracht door tien of meer leden moet voor de aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.
 3. Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene vergadering, genomen in een vergadering waarin tenminste twee/derde van de leden vertegenwoordigd is.
 4. Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de algemene vergadering overeenkomstig het voorgaande lid de opgemaakte voordrachten het bindende karakter te ontnemen, dan is de algemene vergadering vrij in de keus.
 5. Indien er meer dan één bindende voordracht is, geschiedt de benoeming uit die voordrachten.
 6. In het bestuur moeten zoveel mogelijk de verschillende delen van Zeeland en Goeree – Overflakkee vertegenwoordigd zijn.
 7. Elk jaar treedt één/vijfde van het bestuur af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Aftredende bestuursleden zijn direct herkiesbaar.
 8. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, secretaris, penningmeester en een algemeen plaatsvervanger.

 

Artikel 10

 1. Jaarlijks heeft tenminste één algemene jaarvergadering plaats, bij voorkeur in oktober of november (jaarvergadering).
 2. In deze vergadering wordt door de secretaris verslag uitgebracht over de toestand van de vereniging en zo nodig over de toestand van het dialectarchief; door de penningmeester wordt rekening en verantwoording gedaan van het door hem gevoerde beheer; er wordt voorzien in bestaande vacatures en behandeld hetgeen verder ter tafel komt.

 

Artikel 1
Een algemene vergadering wordt voorts gehouden zo dikwijls als het bestuur nodig acht of op schriftelijk gedaan verzoek van tien procent (1/10) van de leden (die niet geschorst of geroyeerd zijn) die bevoegd zijn één/tiende gedeelte van de stemmen in een algemene vergadering uit te brengen.

Artikel 12

 1. Ieder lid heeft toegang tot de algemene vergadering en heeft het recht daar het woord te voeren en voorstellen te doen.
 2. Ieder lid heeft één stem; een stem kan niet door gemachtigde worden uitgebracht.
 3. Voor zover in deze statuten niet anders bepaald, worden besluiten genomen met volstrekte meerderheid (de helft plus één) van de stemmen. Indien de stemmen staken, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

 

Artikel 13
De algemene vergadering stelt een huishoudelijk reglement vast, waarin onder meer geregeld worden: de hoogte van de contributies, de wijze van oproeping tot een algemene vergadering, de wijze van stemmen over zaken en over personen de voorwaarden waaronder de leden gebruik kunnen maken van faciliteiten en eigendommen van de vereniging.

Artikel 14
Besluiten tot wijziging van de statuten kunnen slechts worden genomen met een meerderheid van tenminste twee derde der stemmen ineen algemene vergadering, waartoe de leden met inachtneming van een termijn van veertien dagen bij persoonlijke convocatie zijn opgeroepen, in welke convocatie de wijzigingsvoorstellen zijn opgenomen.

De statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt.

Artikel 15
Een besluit tot ontbinding van de vereniging kan slechts worden genomen met een meerderheid van tenminste twee derde der stemmen in een algemene vergadering, waartoe de leden met inachtneming van een termijn van veertien dagen bij persoonlijke convocatie zijn opgeroepen en in welke vergadering tenminste de helft van de leden tegenwoordig moet zijn. Indien aan dat laatste vereiste niet is voldoen, dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan vijftien dagen en niet later dan dertig dagen na de eerste. In die vergadering kan dan een sluit tot ontbinding worden genomen met een meerderheid van tenminste twee derde der stemmen, ongeacht het aantal tegenwoordige leden.

Artikel 16
De vergadering waarin een besluit tot ontbinding is genomen, bepaalt met gewone meerderheid van stemmen wat met het vermogen en met het archief van de vereniging moet geschieden, mits hieraan een bestemming wordt gegeven die voortzetting van de doelstellingen van de vereniging zoveel mogelijk bevordert.

De vereffening na ontbinding geschiedt door het bestuur of door een of meer door het bestuur aan te wijzen vereffenaars, tenzij de vergadering anders besluit.

Artikel 17
In alle gevallen waarin de wet, de statuten, het huishoudelijk reglement of de algemene vergadering niet voorzien, beslist het bestuur.
                                                        VOOR CONFORM DOORLOPENDE TEKST

Volgt ondertekening.
Screenshot_1.png